Uzmanlık

Rönesans İnşaat, stratejik planının bir parçası olarak 2000’li yılların ortalarından itibaren Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) sistemi kullanmaktadır. 100’ün üzerinde mühendis ve mimarı ekibinde barındırarak, Rönesans İnşaat’ın St.Petersburg, Rusya ve İstanbul, Türkiye’de yerleşik iki adet BIM merkezi bulunmaktadır. BIM sisteminin tasarım ve proje yönetimine entegre edilmesi ile birlikte, projeler daha hızlı yürütülmekte, süreçlerin ve ürünlerin kalitesi arttırılmakta, zaman ve maliyet artışları azatılmakta, proje metrajları ve maliyetleri daha kesin bir şekilde hesaplanmakta ve proje bilgileri tüm proje paydaşları arasında daha etkin bir şekilde paylaşılabilmektedir.

Proje elemanlarını, içermiş oldukları bilgileri ile “akıllı objeler” olarak tasarlayarak, kullanarak ve yöneterek, Rönesans BIM ekibi, proje tedarik zincirinde yer alan bir çok aşama ile çeşitli proje paydaşlarına destek sağlayabilmekte ve zengin ve akıllı içeriğe sahip 4D ve 5D yapı modelleri ile tasarım ve inşa süreçleri daha etkin bir şekilde yönetilebilmektedir.

Girişimlerimiz

 • Projelerde etkin bir şekilde uygulanması, beklenen faydaların elde edilmesi
 • BIM uygulamaları hakkında en iyi yöntemlerin ve metodların araştırılması ve geliştirilmesi
 • Eğitici ve öğretici programların düzenlenmesi
 • Şirket içi danışmanlık verilmesi

Rönesans İnşaat, BIM sistemini dört temel alanda kullanmaktadır;

 • 3D Modelleme: Görselleştirme ve “akıllı objeler” tanımlama
 • 4D Modelleme: Proje simülasyonları ve iş programı
 • 5D Modelleme: Metraj çıkarım ve maliyet tahmini
 • Yalın İnşaat ve Sürdürülebilirlik

BIM sisteminin kullanımı ile elde edilen faydaların bazıları aşağıda listelenmiştir;

GÖRÜNTÜLEME VE İŞ PROGRAMI TAKİBİ

 • Planlama programları ile 3D modellerin birlikte kullanılmasıyla 4D model luşturulması
 • Proje simülasyonlarının elde edilmesi
 • Planlanan ve gerçekleşen iş programları arasındaki sapmaların belirlenebilmesi
 • Henüz başlamamışken projelerin görselleştirilebilmesi

TASARIM SÜREÇLERİ VERİMLİLİĞİ

 • Tasarım değişikliklerinin otomatik olarak güncellenmesi
 • Tasarım hata ve eksikliklerinin önlenmesi
 • Değişikliklerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi
 • Uygun tasarım kararlarının alınması
 • Tasarım ile ilgili tutarsızlıkların belirlenmesi

İŞVEREN MEMNUNİYETİ

 • Son ürünün işveren beklentilerini karşılayabilmesi
 • Proje performansı ve kalitesinin arttırılması
 • Maliyet, zaman artışlarına ilişkin önlem stratejilerini sunması

MALİYET TAHMİNİ

 • Proje metrajlarının otomatik olarak çıkartılması
 • Tanımlanan birim fiyalar ile daha etkin maliyet tahminlerinin yapılması

ERP SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU

 • SAP sisteminin BIM ile kullanımı ile tüm süreçlerin otomasyonun sağlanması
 • RIB-Itwo sistemi ile maliyet ve proje kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİM

 • Proje paydaşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi
 • Tasarımın başından itibaren tüm paydaşların katılımının sağlanması
 • Proje bilgisinin görsel “akıllı objeler” olarak paydaşlar arasında paylaşılması
 • Proje ve tasarım karmaşıklığının daha etkin bir şekilde yönetilmesi

YALIN İNŞAAT VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Atık yaratma ihtimali olan problemlerin/uygunsuzlukların tespitinin sağlaması
 • Zaman ve inşaat kaynaklarına ilişkin atıkların azaltılması
 • Enerji verimliliğinin analiz edilebilmesi

Çevre sorumluluğu bilinci ile hareket eden Rönesans İnşaat; inşa edilen yapıların enerji, su ve malzemelerin yüksek derecede tüketimi ile çeşitli sera gazlarının salınımı gibi çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini bilmektedir. Kendi bünyesinde yürütülen projelerin çevre ve insan sağlığına olan muhtemel etkilerini önlemek amacıyla çeşitli stratejiler benimseyen Rönesans İnşaat, projelerinin “Yeşil Bina” prensipleri doğrultusunda tasarlanması, inşa edilmesi ve yönetilmesine büyük önem vermektedir.

United States Green Building Council (USGBC) tarafından verilen ve çevre alanındaki en önemli sertifikalarından biri olarak kabul edilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasına sahip bir çok projeye imza atmış olan Rönesans İnşaat, sektörlerinin lider firması olmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik ve çevre sağlığına verdiği önem ile de faaliyet gösterdiği bölgelerde öncü ve yenilikçi adımlar atmıştır.

Rönesans İnşaat’ın, sürdürülebilir tasarım ilkeleri ile tasarlayarak, çevre dostu ve geri dönüştürülmüş malzemeler tedarik ederek, sürdürülebilir teknolojiler kullanarak ve yeşil bina prensipleri ile inşa ederek, USGBC tarafından LEED sertifikası kazanan projelerinden bazıları şu şekildedir;

 • LEED Altın Sertifikası’nı almaya hak kazanan Rusya’nın ilk ve tek ofis binası Renaissance Pravda;
 • LEED Altın Sertifikası’nı almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk özel okulu TED Rönesans Koleji,
 • LEED Platin Sertifikası almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk yüksek yapısı olan A sınıfı ofis projesi Rönesans Tower;

Rönesans İnşaat; su ve enerji tüketimi, malzeme kullanımı, atıkların yönetimi, iç ortam hava kalitesi gibi alanlarda tüm proje paydaşları ile çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Sürekli geliştirilen ve yenilikçi çözümlerin dahil edildiği çalışmalarının bazı konu başlıkları aşağıda tariflenmiştir;

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİLER

 • İnşaat kirliliğinin önlenmesine yönelik stratejiler geliştirilmesi
 • Isı adası etkisinin hesaplanması ve azaltılması
 • Işık kirliliğinin tespit edilmesi ve azaltılması
 • Arazinin çevresel olarak değerlendirilmesi

YER VE ULAŞIM

 • Yapılaşma yoğunluğu ve temel hizmetlere yakınlık kapsamında arazilerin değerlendirilmesi
 • Toplu taşıma ile alternatif ulaşım sistemlerinin uygunluğu kapsamında arazilerin değerlendirilmesi
 • Doğal yaşamı korumak ve açık alanların arttırılması için arazilerin geliştirilmesi

SU KULLANIMI

 • Su verimli peyzaj uygulamalarının hayata geçirilmesi
 • Yenilikçi atıksu teknolojilerinin kullanılması
 • Su kullanımının azaltılması

MALZEME VE KAYNAKLARIN KULLANIMI

 • Geri dönüştürülebilen malzemelerin kullanılması
 • Atık yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması
 • Malzemelerin yeniden kullanımının teşvik edilmesi
 • Bölgesel malzeme kullanımına öncelik verilmesi

ENERJİ VE ATMOSFER

 • Etkin ve sürdürülebilir bina enerji sistemlerinin kullanılması
 • Enerji tasarrufu ve verimliliğinin sağlanması
 • Yenilebilir enerjilerin kullanılması
 • Enerji kullanımının ölçülmesi, denetlenmesi ve gerekli stratejilerin uygulanması

İÇ ORTAM KALİTESİ

 • İç hava kalitesinin arttırılması
 • Duman kontrolü yapılması
 • İç hava kalitesi yönetim planının hazırlanması ve uygulanması
 • Düşük emisyonlu malzemelerin kullanılması
 • İç ortam hava kalitesinin düzenli olarak denetlenmesi
 • Gün ışığından en yüksek derece faydalanılmasının sağlanması

Rönesans İnşaat tarafından inşa edilen Yeşil Binalar aşağıdaki özelliklere sahiptir;

 • Araziyi en uygun şekilde değerlendirme
 • Geri dönüştürülebilen malzemeleri kullanma
 • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanma
 • Gün ışığından en yüksek derece yararlanma
 • İç hava kalitesini denetleme, toz, zehirli gaz vb. emisyonlardan koruma
 • Isıtma, soğutma ve aydınlatma giderlerinde tasarruf sağlama
 • Yağmur suyu toplama ve arıtımına önem verme
 • Katı atık yönetimini uygulama
 • Uluslararası çevresel kanun ve standartlara uyma

Rönesans, endüstri projelerinin daha verimli ve iyi kordinasyon ile teslimini sağlamak amacıyla, bilgisayar destekli, kapsamlı ve “akıllı” bir sistem olan Tesis Tasarım Yazılımı’nı (Plant Design Software – PDS) tasarım, inşa ve işletme hizmelerini desteklemek için aktif olarak kullanmaktadır. Rönesans bünyesindeki yetkin proses mühendisleri, tasarımcıları, mekanik ve yapı mühendisler tarafından PDS, petrokimya, refineleriler, gübre tesisleri, doğal gaz tesisleri, enerji santralleri ve proses tesislerinde kapsam çalışmalarından fizibilite analizlerine, tasarım süreçlerinden detaylı mühendislik çalışmalarına kadar kullanılmaktadır.

Rönesans Mühendislik Ekipleri, PDS’nin mühendislik çözümlerine entegre edilmesi ile yüksek kalitede ve güvenilir, proses, boru hattı döşeme ve genel yerleşim planı, mekanik ve kap, inşaat, yapı, mimari, elektrik, araçlar ve otomasyon mühendisliği ile bina elektromekanik tasarım hizmetleri sunmaktadır. PDS’nin kullanıldığı alanlar ve kazanılan faydalar aşağıda belirtilmiştir;

TASARIM VE MÜHENDİSLİKTE FAYDALAR

 • Tasarım ve düzenleme aktivitelerinin otornatikleştirilmesi
 • Tasarım uyumsuzluklarının belirlenmesi
 • Diğer yazılımlardan şartnamelerin elde edilebilmesi
 • Çizimler ve malzeme listelerinin hızlı bir şekilde oluşturulması
 • Tasarım kontrollerinin yapılmasına olanak sağlanması
 • Ekipmanlar için dijital prototiplerin kullanılması
 • Ekipman şartnamelerinin daha hızlı bir şekilde oluşturulması
 • Ekipmanların 3D proses modelleri ile görüntülenmesi
 • Yapıların 3D modeller ile tasarlanması ve analiz edilmesi
 • “Akıllı” yapısal elemanlar ile daha etkin tasarımlar yapılması
 • Daha kesin mühendislik modelleri sağlanması
 • Daha iyi mühendislik tasarımı sağlanması

KOORDİNASYON, İLETİŞİM VE DOKÜMANTASYONDA FAYDALAR

 • Paydaşlar arasında koordinasyonun arttırılması
 • Tesis tasarım ve modellerinin paylaşılabilmesi
 • Birbirleri ile bağlantılı modeller üzerinden çalışılması
 • Boru ve yapısal tasarımlarda daha iyi koordinasyon sağlanması
 • Tasarımların optimize edilmesi ve simulasyonlar aracılığı ile problemlerin erken dönemlerde bulunması
 • Proje bilgisinin daha iyi koordine edilmesi
 • Mühendislik verilerinin daha kesin bir şekilde sağlanması
 • Dijital prototiplerden belgeler oluşturulması

PROJE YÖNETİMİNDE FAYDALAR

 • Malzeme miktarlarının detaylı olarak hesaplanması
 • Uygunsuzlukların önceden tespit edilerek ilave yeniden işlerin azaltılması
 • Değişiklik taleplerinin azaltılması
 • Maliyet tahminlerinin güvenilirliğinin arttırılması
 • Malzeme faturalarının oluşturulması
 • İnşaat öncesinde muhtemel sorunların önlenmesi

İNŞAATTA FAYDALAR

 • İmalat öncesinde performans simulasyonu yapılabilmesi
 • İnşa edilebilirliğin görsel olarak belirlenmesi
 • Sahada daha iyi koordinasyon sağlanması
 • Teslimattan önce saha koşullarının daha iyi anlaşılması
 • Saha lojistiğinin 40 modeller ile simulasyonun sağlanması
 • Daha iyi saha koordinasyonu ve iş akış planlamasının sağlanması
 • Paydaşlar arasındaki iletişimin arttırılması

Rönesans, Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (Engineering, Procurement and Construction- EPC) projelerinde PDS kullanımı ile, projelerini mümkün olan en iyi tasarımla, en düşük maliyetle, en yüksek verimlilikte ve en etkin koordinasyon ile teslim etmektedir. Etkin koordinsayon ve proje paydaşlarının ortak çabaları ile güvenli bir şekilde projelerin teslimatını sağlamasından ötürü, Rönesans, EPC sözleşmelerine büyük önem vermektedir. Bir EPC müteahhiti olarak Rönesans, bir çok teknoloji sağlayıcıları, finansal kuruluşlar ve Kawasaki Heavy Industries Ltd., the Sojitz Corporation and Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. gibi uluslararası saygın EPC müteahhitleri ile ortak girişimler ve konsorsiyum anlaşmaları yapmaktadır. EPC projeleri ile, Rönesans başarılı bir şekilde uzun vadeli ortaklıklar kurmakta ve tüm proje katılımcılarına karşılıklı yarar sağlamaktadır.

EPC projeleri kapsamında, Rönesans tarafından sağlanan bazı hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

MÜHENDİSLİK [E]

· Detay Mühendisliği

· Betonarme yapılar

· Çelik yapılar

· Makine, Elektrik ve Tesisat Servisleri (MEP)

· Mimari

· Altyapı

TEDARİK [P]

· İnşaat, mekanik ve elektrik malzemelerinin uluslararası tedariği ve sıhhi tesisat mühendisliği malzemelerinin uluslararası tedariği

· Uluslararası süreç ekipmanlar tedariği

· Büyük çaplı EPC sözleşmeleri için uluslararası süreç ekipmanları lojistiği

İNŞAAT [C]

· Kazık, beton, yapısal çelik, boru tesisatı, donanım montajı, boya, yalıtım, aygıt yerleştirme, elektrik tesisatı, toprak hafriyatı, makina, elektrik ve tesisat işleri, montaj işleri vb. işler de dahil olmak üzere EPC projeleri için her türlü inşaat işi

· İşletmeye alma öncesi, işletmeye alma ve devreye alma hizmetleri